Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ (ROFUIP CENT)


COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU”
BAIA MARE. Jud.MARAMUREŞ
Nr. 1574 / 25.09.2013

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
An şcolar 2013-2014

                                                                   Avizat în Consiliul profesoral din 27.09.2013
                                                               Aprobat în Consiliul de administratíe din 25.09.2013

             CUPRINS

I.       Dispoziţii generale     
II.    Organizarea C.E.N.T.           
     II.1. Conducerea unităţilor de învăţământ - Directorul   
     II.2. Consiliul profesoral  
     II.3. Personalul didactic   
     II.4. Atribuțiile profesorului de serviciu pe școală          
     II.5. Atribuțiile profesorului diriginte      
     II.6. Sancţiuni aplicate profesorilor         
     II.7. Catedre / comisii metodice  
     III.  Elevii 
     III.1. Drepturile elevilor   
     III.2. Obligațiile elevilor  
     III.3. Absențele elevilor   
     III.4. Încheierea situației școlare  
     III.5. Recompense
     III.6. Sancțiunile aplicate elevilor
     III.7. Transferul elevilor   
      IV.   Părinţii         
        V. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic    
      VI. Codul de conduită al personalului angajat al şcolii 

I.DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. - Prezentul Regulament de Organizare Interioară (prescurtat ROI), din cadrul Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare (prescurtat CENT), a fost întocmit pe baza:
(a)Legii Educației Naționale nr.1/ 2011 (prescurtat LEN), cu modificările şi completările ulterioare;
(b)Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/ 08 septembrie 2005 şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
(c)Contractului Colectiv de Muncă UNIC Nr. 59.276 din 2 noiembrie 2012 la nivel de sector de activitate Învăţământ Preuniversitar;
(d)Codului Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - ROI cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”.
Art. 3. - Conducerea CENT va aduce la îndeplinire prevederile prezentului regulament intern.
Art. 4. - Respectarea ROI este obligatorie pentru directori, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, nedidactic, medical, elevi şi părinţi/ tutori care vin în contact cu unitatea de învăţământ. Anual, în luna octombrie, Consiliul Profesoral va propune şi va dezbate actualizarea Regulamentului intern, iar Consiliul de administraţie va aproba modificările şi actualizările.
Art. 5. - ROI este aprobat de Consiliul de administrație cu participarea reprezentantului organizației sindicale recunoscută la nivel de ramură existentă în școală.
Art. 6. - Asigurarea respectării ROI este reglementată prin Procedura operațională-Aplicarea ROI (PO-11) și Procedura operațională privind măsuri corective pentru nerespectarea ROI (PO-12).

II.ORGANIZAREA CENT
Art. 7. - În CENT, în cadrul aceluiaşi profil/ specializare, clasele se constituie, de regulă, în funcţie de limbile moderne care au fost studiate de elevi în gimnaziu, oferta educaţională a colegiului, opţiunile elevilor la înscriere şi media de admitere.
Art. 8. - Dacă, la constituirea claselor se constată că numărul elevilor înscrişi în clasa a IX-a, care au studiat o anumită limbă străină este insuficient pentru a se constitui un cuplaj de studiu (minim 15 elevi) directorul poate decide, după consultarea prealabilă a părinţilor şi la solicitarea scrisă a acestora, schimbarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar schimbarea lor (dacă limba străină studiată de elev în gimnaziu nu se studiază în colegiul nostru), cu susţinerea unor examene de diferenţă.
Art. 9. - În CENT cursurile se desfăşoară după următorul program:
a)învăţământul liceal, clasele a IX-a, a XII-a, își desfășoară activitatea dimineaţa între orele 8:00-14:00/15:00; clasele a X-a, a XI-a își desfășoară activitatea după - masă între orele 14:00-20:00/21:00;
b)în învăţământul liceal programul de dimineaţă începe la ora 8:00, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; programul de după-amiază începe la ora 14:00, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră;
c)în situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pe baza unor propuneri bine fundamentate (ex. situaţia navetiştilor).
Art. 10. - Profesorul, o dată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nicio persoană, decât în cazuri excepţionale, sau dacă este anunţat, în prealabil, de director sau directorul adjunct al colegiului.

II. 1.CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT - DIRECTORUL, DIRECTORUL ADJUNCT
Art. 11. - Directorul/directorul adjunct afişează un program propriu al activităţii în şcoală, în care include orarul audienţelor. Programul de audienţe acordat de conducerea colegiului este zilnic între orele 13-15.
Art. 12. - Directorul numeşte coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare și coordonatorul Consiliului Școlar al Elevilor din CENT.
a)Directorul aprobă graficul serviciului pe şcoală pentru personalul didactic/elevi.
b)Directorul monitorizează activitatea profesorilor de serviciu şi consemnează în caietul de procese verbale, atunci când aceştia nu-şi îndeplinesc atribuţiile.
c)Directorul consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi nedidactic.
d)La sfârşitul săptămânii, directorul anulează orele de curs care nu au fost semnate, urmând sancţionarea cu mustrare verbală a profesorilor.
e)Directorul solicită, în scris, consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea cheltuielilor care vizează modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie materială precară, pe baza propunerilor şefilor de catedră, administratorului, bibliotecarului, respectiv diriginţilor.

II. 2.CONSILIUL PROFESORAL
Art. 13. - Consiliul profesoral aprobă, la propunerea directorului, sancţionarea disciplinară prin mustrare verbală, mustrare scrisă, eventual, până la scăderea calificativului anual pentru:
a)personalul didactic care a absentat de 3 ori, nemotivat, de la şedintele consiliului profesoral
b)personalul didactic care a modificat în mod neregulamentar note sau medii la purtare;
c)diriginţii care nu aplică regulamentul pentru stabilirea notelor la purtare şi care nu-şi îndeplinesc obligaţia de a comunica cu familiile elevilor.
Art. 14. - Consiliul profesoral aprobă, la propunerea diriginţilor, elevii cărora urmează să li se acorde recompense din fondul constituit şi gestionat de consiliul reprezentativ al părinţilor.

II.3.PERSONALUL DIDACTIC
Art. 15. - Personalul didactic de predare are obligaţia de a cunoaşte şi respecta, sub semnătură, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ROI.
Art. 16. - Personalul didactic de predare are obligaţia de a efectua serviciul pe scoală în conformitate cu atribuţiile „Profesorului de serviciu” stabilite în prezentul Regulament intern. (cap. II.4. art.26 - art.35 ).
Art. 17. - Personalul didactic de predare are obligaţia de a purta o ţinută vestimentară decentă şi ecuson în incinta liceului şi la toate activităţile instructiv-educative extraşcolare care se desfăşoară cu elevii.
Art. 18. - Personalul didactic trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu colegii şi conducerea liceului.
Art. 19. - Toţi profesorii sunt obligaţi să treacă în catalog, zilnic, absenţele şi notele elevilor, să consemneze în registrul de prezenţă numărul de elevi absenţi şi elevii care nu poartă uniformă.
Art. 20. - Profesorii de educaţie fizică vor opera în catalog scutirile medicale de educaţie fizică (avizate de cabinetul medical al şcolii) ale elevilor de la clasele la care predau şi apoi vor preda scutirile secretariatului şcolii, spre arhivare, cu borderou şi proces-verbal.
Art. 21. - Personalul didactic trebuie să manifeste loialitate faţă de colegiu, încredere în capacităţile colegilor.
Art. 22. - Cadrele didactice sunt obligate să evite angajarea în discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice. Încălcarea acestei reguli va conduce la sancţiuni conform prevederilor statutului cadrului didactic.
Art. 23. - Profesorul are obligaţia de a trece notele obţinute de elevi în carnetul de note. De asemenea, rezultatele obţinute de elevi la lucrările scrise, să fie comunicate elevilor în termen de 10 zile de la susţinerea lucrării.
Art. 24. - Cadrele didactice au obligația să nu fumeze în locurile unde au acces elevii, să nu intre în incinta şcolii şi la ore sub influența băuturilor alcoolice.
Art. 25. - Cadrelor didactice le este interzis:
a)să părăsească sala de clasă/sala de desfăşurare a activităţii/ sala sau terenul de sport, în timpul desfăşurării activităţilor didactice;
b)să folosească telefonul mobil în timpul desfăşurării activităţilor didactice;
c)să elimine elevii din clasă/ sala de desfăşurare a activităţii;
d)să învoiască elevii din timpul activităţilor didactice pentru rezolvarea unor probleme personale;
e)să motiveze absenţele elevilor cărora nu le este diriginte.
Art. 26. - Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe ore) cadrele didactice şi care va fi completată zilnic în sala profesorală.
a)Eventuale modificări se operează numai cu aprobarea directorului sau directorului adjunct.
b)Completarea se face fără a se omite ore din program, cadrele didactice vor avea grijă să consemneze tematica propusă conform planificării calendaristice semestriale.
c)Eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de către directori, care vor opera în condică cu cerneală roşie.
d)Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă există, se barează de către director sau director adjunct.
e)Semnarea condicii de prezenţă este obligatorie în cursul zilei, indicându-se subiectul lecţiei respective. Intrarea la clasă se face imediat ce a sunat (cu o abatere de 5 min.).

II.4.ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ
Art. 27. - Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului, aprobat de directorul unității.
Art. 28. - Profesorul de serviciu răspunde, supraveghează şi controlează programul zilnic al liceului.
Art. 29. - Programul zilnic se desfăşoară între orele 08:00 - 14:00, respectiv 14:00 - 21:00 conform graficului stabilit și afișat în sala profesorală.
Art. 30. - Asigură, împreună cu elevii de serviciu, cât şi cu sprijinul diriginţilor, ordinea, curăţenia şi disciplina în liceu.
Art. 31. - Asigură prezenţa la ore a tuturor cadrelor didactice, conform orarului zilnic; în caz de absenţă a unui profesor se preocupă de acoperirea orelor. Orice nerespectare a programului zilnic este comunicată conducerii liceului.
Art. 32. - Monitorizează frecvența la ore pe baza fișei de prezență.
Art. 33. - Controlează respectarea regulamentelor şcolare, în special cu privire la ţinuta elevilor, curăţenia în şcoală, fumatul, deplasarea pe holurile liceului, intrarea persoanelor străine, în pauze se plimbă printre elevi în curtea şcolii.
Art. 34. - Ia cunoştinţă de eventualele conflicte dintre elevi şi impune măsurile necesare, iar dacă este cazul informează conducerea liceului.
Art. 35. - Profesorul de serviciu pe liceu poate să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru remedierea anumitor probleme ce apar în timpul serviciului, cu informarea imediată a conducerii şcolii.
Art. 36. - Supraveghează respectarea normelor de protecţia muncii, PSI, şi de protecţia mediului; ia măsuri operative de verificare.
Art. 37. - Ia măsuri pentru asigurarea securităţii sălii profesorale în timpul orelor, iar la terminarea serviciului, orele 20:00/ 21:00 ia legătura cu personalul care asigură paza, pentru a se asigura securitatea liceului, solicită verificarea de către paznic dacă sunt încuiate laboratoarele, cabinetele, sălile de clasă, sala profesorală. Consemnează în registrul cu procese-verbale diverse evenimente petrecute pe perioada servicului din ziua respectivă.
II.5.ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DIRIGINTE
Art. 38. - Întocmeşte semestrial planificarea orelor de dirigenţie, pe care o prezintă spre aprobare consilierului educativ, apoi conducerii liceului. Planificarea aprobată se prezintă colectivului de elevi în prima oră de dirigenţie din luna septembrie.
Art. 39. - Se preocupă de respectarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, cât şi a ROI. Reglementările sunt prezentate elevilor, ei semnează un proces verbal de luare la cunoștință, elevii având obligaţia de a le respecta.
Art. 40. - Completează documentele şcolare necesare: catalog, acte pentru alocaţie, acte pentru burse şcolare, diverse situaţii ce se ivesc pe parcursul anului şcolar.
Art. 41. - Urmăreşte prezenţa şi ţinuta elevilor la cursuri (uniforma), cât şi la activităţile extraşcolare organizate de liceu. În cazul unor abateri de la regulamente prezintă situaţia în faţa clasei / Consiliul Profesoral al clasei / Consiliului Profesoral al liceului, unde propune sancţiunile ce se impun.
Art. 42. - Stabileşte reguli precise de comportare în clasă, pe care le afişează la avizierul clasei, cât şi atribuţiile elevilor în cadrul colectivului. Dirigintele numește consiliul de elevi al clasei.
Art. 43. - Convoacă la liceu, ori de câte ori este nevoie, părinţii elevilor. În cazul în care familia nu poate fi contactată telefonic,dirigintele are obligația de a trimite, cu confirmare de primire, la adresa de domiciliu o informare scrisă cu referire la situația școlară a elevului.
Art. 44. - Se preocupă, împreună cu comitetul de părinţi, pentru buna gospodărire a sălii de clasă, unde îşi desfăşoară activitatea, pentru menţinerea ordinii şi curăţeniei.
Art. 45. - Preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii.
Art. 46. - Răspunde de întreaga activitate a clasei şi nimeni nu poate lua măsuri disciplinare sau de altă natură, decât cu consultarea profesorului diriginte.
Art. 47. - Informează elevii şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale referitoare la bacalaureat, la certificarea competenţelor profesionale, la metodologia de continuare a studiilor, acordarea ajutoarelor sociale, burse etc .
Art. 48. - Urmăreşte frecvenţa elevilor analizând situația absențelor săptămânal în cadrul orei de consiliere, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează părinţii acestora.
Art. 49. - Întocmește la sfârșitul fiecărui semestru statistica, analizând în consiliul profesorilor clasei situațiile deosebite. Întrunește consiliul profesoral al clasei ori de câte ori este nevoie, situațiile discutate fiind consemnate într-un proces verbal predat ulterior direcțiunii.

II. 6.SANCŢIUNI APLICATE PROFESORILOR

ABATERI
PRIMA DATĂ
REPETAT
Întârziere la ore

Notarea în condica de prezenţă
Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie
Neplata orei dacă întârzierea depăşeşte 10 minute, în mod repetat
Absenţă nemotivată
de la ore

Neplata orei
Neplata orelor
Diminuarea calificativului anual
Sancţiune salarială stabilită de Consiliul de Administraţie
Absenţă nemotivată
de la consiliul profesoral
Avertisment verbal
Atenţionare în faţa Consiliului de Administraţie
Diminuarea calificativului anual
Atitudine necorespunzatoare faţă de colegi sau faţă de elevi

Avertisment verbal
Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral
Diminuarea calificativului anual
Discutarea în Comisia de disciplină
Neefectuarea serviciului pe școală/ efectuarea necorespunzătoare a serviciului pe şcoală
Avertisment verbal
Atenţionare în faţa Consiliului Profesoral
Diminuarea calificativului anual
Discutarea în Comisia de disciplină

II.7.CATEDRELE / COMISIILE METODICE
Art. 50. - Catedrele/comisiile metodice din aceiaşi arie curriculară au obligaţia să colaboreze la elaborarea ofertei educaţionale.Catedrele/comisiile metodice colaborează, la nivel de arie curriculară, pentru organizarea şi realizarea unor activităţi de formare continuă, de cercetare pedagogică, sesiuni ştiinţifice etc.
Art. 51. - În cadrul catedrelor/ comisiilor metodice se aleg manualele alternative, conform unor criterii de selecţie stabilite de toţi membrii catedrelor.
Art. 52. - În primele 2 săptămâni de an şcolar, catedrele/comisiile metodice au obligaţia de a da teste inițiale la toate disciplinele studiate. Notele obţinute la testele inițiale se pot trece în catalog dacă profesorul de la clasă hotărăște acest lucru.
Art. 53. - Catedrele/comisiile metodice vor întocmi şi realiza programe de recuperare pentru elevii cu nevoi speciale, programe de pregătire a examenelor naţionale (bacalaureat) şi programe de pregătire a olimpiadelor si concursurilor şcolare.
Art. 54. - În cadrul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu”, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
Catedrele şi responsabilii de catedre la nivelul unităţii noastre sunt:
            Limba şi literatura română- resp. prof. Lazin Luminița
            Limbi moderne - resp. prof. Hozan Sonia
            Matematică şi Sport - resp. prof. Friedrich Gabriela
            Istorie și religie - resp.prof. Bledea Adrian
            Socio-umane - resp. prof. dr. Andreica Vlad
            Științele pământului - resp. prof. dr. Mureşan Alexandru
            Tehnologii - Economic - resp. prof. Mitrea Mariana
            Tehnologii -Turism, alimentaţie publică, comerț și TIC - resp.prof. Balla Mihaela
Comisiile metodice şi responsabilii acestora la nivelul unităţii sunt:
- Comisia diriginţilor şi OSP - resp. prof. Dimirache Diana
- Comisia pentru curriculum, orar şi serviciu pe şcoală - resp. dir. adj., prof. dr. Han Nicoleta
- Comisia pentru dezvoltare personală şi formare profesională - resp. prof. Mitrea Mariana
- Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă - resp. director, prof. Buda Crina
- Comisia pentru apărare împotriva incendiilor şi pentru protecţie civilă - resp. Neacşa George
- Comisia privind colectarea selectivă a deşeurilor - resp. prof. Fănăţan Nelu
- Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii - resp. prof. Miclăuş Rodica
- Comisia pentru salarizare, acordare a burselor,“Bani de liceu”,“Euro 200”- resp.director prof. Buda Crina
- Comisia pentru atragerea şi gestionarea resurselor financiare extrabugetare-resp.director prof. Buda Crina
- Comisia pentru monitorizarea cataloagelor - resp. dir. adj., prof. dr. Han Nicoleta
- Comisia pentru promovarea imaginii școlii - resp. prof. dr. Mureșan Alexandru
- Comisia de organizare a examenelor şcolare - resp. prof. Hozan Sonia
- Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare - resp. prof. Poran Camelia
- Comisia de disciplină a elevilor - resp. dir. adj., prof. dr. Han Nicoleta
- Comisia pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei -resp. director, prof. Buda Crina
- Comisia de mobilitate - resp. director, prof. Buda Crina
- Comisia de echivalare a studiilor - resp. prof. Mitrea Mariana
- Comisia de gestiune a proiectului Leonardo da Vinci - resp. prof. Apostol Anca și prof. Ana Achim
- Comisia P.A.S. - resp. director, prof. Buda Crina
- Comisia de elaborare a documentelor de sinteză - resp. dir. adj., prof. dr. Han Nicoleta
- Comisia responsabilă cu gestionarea B.D.N.E. - resp. contabil - şef Pop Zamfira
- Consilierul elevilor - prof. Hoban Carmen
- Comisia de sprijin a bibliotecii - resp. bibliotecar Bayza Ludmila
- Comisia de inventariere - resp. prof. Șofran Daciana
- Comisia pentru salarizare și normare - resp. secretar - șef Miclăuş Alina
- Comisia de arhivare - resp. Secretar - șef Miclăuș Alina

III.ELEVII
III.1.DREPTURILE ELEVILOR
Art. 55. - Elevii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” se bucură de toate drepturile legale prevăzute în Constituţia României, în LEN, în Carta Drepturilor Copilului şi în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului precum şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul M.Ed.C. Nr. 4925/ 08.09.2005.
Art. 56. - Drepturile elevilor din cadrul CENT sunt:
a)Să utilizeze gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică de care dispune şcoala.
b)Să ia poziţie sau să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în timpul procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa conducerii.
c)Pot iniţia şi organiza activităţi extracurrriculare, cu acordul conducerii şcolii.
d)Se pot asocia în organizaţii ştiinţifice, culturale, artistice sportive, fără ca activitatea desfăşurată să contravină principiilor învăţământului.
e)Dacă se pregătesc pentru olimpiade şi concursuri şcolare vor fi scutiţi de la orele de curs după cum urmează:
•faza locală: o zi (vineri, înaintea concursului)
•faza judeţeană: două zile (joi, vineri, înaintea concursului)
•faza interjudeţeană: trei zile (miercuri, joi, vineri, înaintea concursului)
•faza naţională: o săptămână înaintea concursului
f)Beneficiază de asistenţă medicală gratuită în timpul orelor prin cabinetul medical din şcoală.
g)Beneficiază de burse sociale şi de studiu, potrivit reglementărilor în vigoare.
h)Beneficiază de asistenţă psihopedagogică (psiholog şcolar)
i)Sunt reprezentaţi în Consiliul de Administraţie al şcolii, în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii și în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor.
j)Sunt evidenţiaţi şi primesc premii şi recompense pentru rezultatele deosebite la învăţătură, la concursurile şi olimpiadele şcolare sau la alte activităţi. Evidenţierea se face prin diplome, popularizarea pe panoul şcolii, blogul şcolii, site-ul şcolii, simboluri.

III.2.OBLIGAȚIILE ELEVILOR
Art. 57. - Elevii sunt obligaţi să poarte uniforma liceului, vestă, cravată, cămaşă/ tricou de culoarea albă/albastră, conform ROI, pentru creşterea siguranţei în colegiu.
Art. 58. - Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe clasă conform planificării şi de a respecta obligaţiile ce le revin în această calitate.
Art. 59. - Elevii au obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală, conform planificării, sub îndrumarea nemijlocită a cadrelor didactice de serviciu pe şcoală şi de a respecta obligaţiile ce le revin în această calitate.
Art. 60. - Absenţele din cauza îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare sau din alte cauze deosebite sunt considerate motivate pe baza actelor legale.
Art. 61. - Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte:
a)adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau medicul de familie;
b)adeverinţă sau certificate medicale eliberate de instituţia spitalicească în cazul în care elevul a fost internat în spital;
c)cererea părinţilor pentru situaţii familiale deosebite, adresată direcţiunii liceului (3 zile);
d)adeverinţa eliberată de cluburile sportive și/ sau federatiile de specialitate la care acestea sunt afiliate, pentru participarea la competitii sportive, desfasurate la nivel national sau international(sunt excluse stagiile de pregatire centralizata sau turneele de pregatire).
Art. 62. - Motivarea absenţelor se face doar de către profesorul diriginte în primele 7 zile de la reluarea activităţii, iar actele doveditoare se păstreză de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar în dosarul clasei.
Art. 63. - Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii:
a)să controleze, înainte de începerea cursurilor şi după ultima oră de curs, starea dotărilor materiale din sala de clasă şi să anunţe profesorul de serviciu/dirigintele dacă sunt bunuri deteriorate sau dacă lipsesc anumite dotări;
b)să şteargă tabla în pauze, la sfârşitul programului şi în timpul orelor, la solicitarea profesorului;
c)la începutul programului preia de la elevul de serviciu pe şcoală creta necesară/ marchere de la sala B1;
d)la începutul fiecărei ore de curs, numeşte elevii absenţi la ora respectivă;
e)semnalează cadrelor medicale şi profesorilor de serviciu pe şcoală eventualele accidentări ce au loc în clasă, în pauză;
f)aeriseşte clasa în fiecare pauză şi urmăreşte păstrarea curăţeniei.În ultima pauză dintre cursuri după ce colegii au curăţat băncile, scoate coşul cu gunoi în faţa sălii de clasă. De asemenea, la terminarea orelor de după amiază, anunţă colegii să pună scaunele pe masă pentru a facilita curăţenia în clasă la sfîrşitul zilei.
Art. 64. - Elevii care exercită responsabilitatea de elev de serviciu pe şcoală (2 elevi, pe fiecare corp de clădire) au următoarele atribuţii:
a)să legitimeze persoanele străine, să noteze datele acestora în registrul elevului de serviciu, după care să conducă persoanele străine la departamentul dorit;
b)trebuie să fie prezenţi la locul unde efectuează serviciul, cu cel puţin 5 minute înainte de începerea cursurilor;
c)sunt obligaţi să poarte uniformă și ecusonul care indică activitatea specifică;
d)elevul de serviciu trebuie să sune la începutul şi sfârşitul recreaţiilor şi să îndrume persoanele străine;
e)să răspundă solicitărilor profesorului de serviciu şi să ţină legătura cu acesta;
f)să semnaleze profesorului de serviciu sau directorului orice incident observat, dacă i se pare ceva suspect în comportamentul unor persoane străine sau a unor elevi;
g)să facă tot ce le stă în putinţă pentru a împiedica accesul elevilor în spaţiile destinate exclusiv personalului didactic.
Art. 65. - Elevii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţie cu profesorii, personalul şcolii şi colegii săi.
Art. 66. - Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, sume mari de bani îşi asumă responsabilitatea supravegherii acestora. Unitatea şcolară nu răspunde şi nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza neglijenţei posesorilor.
Art. 67. - Băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata anului şcolar, la examene, la activităţile educative; excepţie fac orele de educaţie fizică şi competiţiile sportive în care elevii sunt direct implicaţi.
Art. 68. - Este interzis elevilor să poarte tunsori şi haine indecente (transparente, excesiv de scurte, strâmte, decoltate etc.).
Art. 69. - Este interzis elevilor să fumeze în perimetrul şcolii.
Art. 70. - Elevii sunt obligaţi să-şi închidă telefoanele mobile în timpul orelor.
Art. 71. - Este interzis elevilor să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane străine (foşti colegi, rude, cunoştinţe, prieteni etc). Elevii străini de şcoală care vor încălca această regulă vor fi amendaţi de organele abilitate.
Art. 72. - Elevii nu au voie:
a.să introducă în perimetrul şcolii, petarde, pocnitori, arme albe;
b.să introducă în şcoală patine cu rotile, aparate electronice;
c.să introducă în perimetrul şcolii sau să difuzeze materiale cu caracter obscen;
d.să facă înregistrări audio-video în perimetrul şcolii fără acordul conducerii şcolii;
e.să consume în perimetrul şcolii seminţe, gumă de mestecat în sala de clasă, pe holuri şi în sala de sport;
f.să deţină şi să consume droguri, băuturi alcoolice;
g.să arunce ambalaje/ resturi alimentare pe geam, sau in incinta şcolii, joaca cu bulgări de zăpadă în şcoală;
h.să participe la jocuri de noroc, să joace cărţi în pauze sau la ore;
i.să incite, să provoace şi/sau să întreţină incidente, agresiuni fizice, să provoace vătămări fizice, accidentarea altor persoane, tulburarea gravă a activităţii şcolare;
j.să chiulească de la ore; nu au voie să iniţieze şi/sau să participe la o acţiune colectivă de chiul de la programul de şcoala şi să frecventeze în timpul orelor de curs diferite localuri;
k.să graveze, să scrie, să deseneze/picteze cu marker, cu spray colorat, cu vopsea pe mobilierul şcolii, pereţii interiori/exteriori, garduri etc.;
l.să fure/ să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la acţiuni prin care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ;
m.să distrugă sau să deterioreze bunurile şcolii, bunurile personale ale colegilor lor, ale altor elevi din liceu, ale personalului unităţii de învăţământ;
n.să părăsească incinta şcolii în timpul programului decât în mod excepţional cu avizul directorului/dirigintelui şi acceptul părinţilor;
o.să staţioneze pe coridoarele şcolii în timpul orelor de curs, să se sprijine de calorifere sau pereţi, să blocheze căile de acces în instituţie.
Art. 73. - Elevii scutiţi de efort fizic (zi, semestru, an şcolar) sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică şi să rămână sub supravegherea profesorilor.
Art. 74. - Elevii care la sfârşitul semestrului cumulează 50% absenţe motivate sau nemotivate rămân cu situaţia neîncheiată pe semestrul respectiv, urmând să-şi încheie situaţia în primele patru săptămâni din semestrul al doilea sau în perioada de încheiere a situaţiilor şcolare din luna august.
Art. 75. - Elevii care din motive de sănătate, la recomandarea medicului, sunt scutiţi de efort fizic vor prezenta la şcoala documentul respectiv, în termen de 7 zile de la emiterea documentului.
Art. 76. - Până la data de 1 octombrie elevii apţi de efort fizic vor prezenta de la medicul de familie adeverinţa de sănătate, conform căreia pot participa la ora de educaţia fizică fără riscuri.
Art. 77. - Elevii cu probleme de sănătate se vor prezenta la cabinetul medical al şcolii cu recomandarea medicului de specialitate, vor fi luaţi în evidenţă şi cu aprobarea medicului şcolii vor prezenta scutirea medicală, totală sau parţială, profesorului de educaţie fizică de la clasă.
Art. 78. - Elevii care absentează motivat la mai mult de 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la una sau mai multe discipline, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le consideră justificate, pot solicita, în scris, consiliului clasei, încheierea situaţiei şcolare, cu condiţia ca după revenirea la şcoală aceştia să participe la cursuri şi să poată fi evaluaţi.

III.3.ABSENŢELE
Art. 79. - În cazul întârzierilor şi absenţelor se aplică următoarele sancţiuni:
a)la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, se anunţă părintele/tutorele legal şi se scade 1 punct la purtare.
b)Preavizul de exmatriculare se acordă elevilor care absentează nejustificat 20 ore la diferite discipline sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cu anunţarea în scris a părintelui/tutorelui legal .
c)Exmatricularea din şcoală fără drept de reînscriere se aplică pentru un număr de cel puţin 40 absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu cumulate pe an şcolar, fiind comunicată părintelui/ tutorelui legal în scris.

III.4.ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE
Art. 80. - Încheierea situaţiei şcolare se va face conform prevederilor ROFUIP art. 63,64, 65, 66.
Art. 81. - Cataloagele se completează conform Regulamentului actelor de studii și documentelor școlare Ordinul nr. 3502/ 03.03.2005, art. 12, alin. (6) și conform instrucțiunilor din catalog. Astfel, nu se va trece litera “î” în dreptul absenței care certifică întârzierea la oră a elevului.
Art. 82. - Notele greșite se barează oblic și se trece nota corectă cu cerneală roșie, se semnează de director și de profesor, după care se aplică ștampila.
Art. 83. - Situația elevilor corigenți, amânați, repetenți sau exmatriculați va fi comunicată părinților/tutorelui legal de către diriginte în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui semestru, comunicându-se totodată, pentru corigenți și amânați, și programul de desfășurare a examenelor de corigență.

III.5.RECOMPENSE
Art. 84. - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:
► Se acordă premii la sfârşitul anului şcolar pentru învăţătură şi purtare, în ordinea descrescătoare a mediilor, respectându-se următoarele condiţii:
a.premiu I dacă media generală este de cel puţin 9,50;
b.premiul al II - lea, dacă media generală este de cel puţin 9,00;
c.premiul al III - lea dacă media generală este de cel puţin 8,50;
d.mentiune dacă media generală este de cel puţin puţin 8,00.
► Se acordă premii pentru locurile I, II, III, menţiune şi premii speciale obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale.
►Pentru comportare ireproşabilă, frecvenţa anuală între 90 - 100% şi cea mai mare medie generală pe şcoala, se acordă diploma “Cea mai bună clasă” (la propunerea dirigintelui).
►Se acordă anual diploma “Elevul anului în şcoală” (separate pentru clasele IX-XII şi conform criteriilor):
- faptă morală deosebită;
- rezultate la învăţătură (media cel puţin 9.00);
- media 10 la purtare;
- participarea şi organizarea unor activităţi extracuriculare (în folosul şcolii şi al elevilor).
►Se acordă anual premiul “Şef de promoţie” la propunerea diriginţilor şi consiliului de administraţie pentru un elev din clasa a XII. baza următoarelor criterii:
- media anuală cea mai mare la învăţătură în clasel a IX-XII;
- media la purtare 10.
Art. 85. - Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului şcolii.

III.6.SANCŢIUNI APLICATE ELEVILOR
Art. 86. - Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv Regulamentul de Ordine Interioară, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
Art. 87. - Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
(a)        observaţia individuală;
(b)       mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral;
(c)        mustrare scrisă;
(d)       retragerea temporară sau definitivă a bursei;
(e)        efectuarea unor activități de ecologizare în perimetrul școlii, după orele de curs, pe o perioadă de 3-5 zile (2 ore/ zi) sub supravegherea profesorului de serviciu;
(f)        mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
(g)       scăderea notei la purtare cu două puncte;
(h)       preavizul de exmatriculare;
(i)        exmatricularea cu drept sau fără drept de reînscriere în funcție de abatere.
            Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. Aplicarea sancţiunii mustrare scrisă este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1 punct.
Art. 88. - Abateri/ Sancţiuni
(a)        Lipsa uniformei în timpul programului de curs:
          Prima abatere: observație individuală;
          A doua abatere: mustrare în faţa clasei și anunțarea părintelui/tutorelui legal;
          Abateri repetate: mustrare scrisă și anunțarea părintelui/tutorelui legal.
(b)       Consumul gumei de mestecat în sala de clasă, pe holuri şi în sala de sport:
          Prima abatere: observaţie individuală;
          Abateri repetate: mustrare scrisă.
(c)        Folosirea intrării profesorilor şi circulatul pe scara profesorilor:
          Prima abatere: observație individuală;
          Abateri repetate: mustrare scrisă.
(d)       Folosirea telefoanelor mobile și alte mijloace de înregistrare audio-video în timpul orelor de curs, examenelor şi concursurilor:
          Prima abatere: observație individuală,
          Abatere repetată: confiscarea telefonului, anunțarea părintelui, mustrare scrisă.
(e)        Ţinuta indecentă:
          Prima abatere: observație individuală;
          A doua abatere: mustrare în faţa clasei;
          Abateri repetate: mustrare scrisă și anunțarea părintelui/tutorelui legal.
(f)        Jocul cu mingea în incinta liceului, în alte ore decât cele de sport:
            observaţie individuală/ mustrare în faţa clasei /mustrare scrisă.
(g)       Comportament indecent şi provocator (îmbrăţişări, sărutări):
            observaţie individuală/ mustrare în faţa clasei /mustrare scrisă.
(h)       Comportamentul neadecvat în pauze în incinta liceului (alergări, îmbrânciri, strigăte, sprijinirea de pereţi/calorifere etc):
            observaţie individuală/ mustrare în faţa clasei /mustrare scrisă.
(i)        Comportamentul jignitor faţă de profesori, colegi, personalul administrativ şi de pază:
            Prima abatere: mustrare scrisă și anunțarea părintelui/tutorelui legal;
            Abatere repetată: scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
(j)        Chiulul de la ore şi petrecerea timpului în baruri sau alte localuri:
            mustrare scrisă și anunțarea părinților;
            Abatere repetată: scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
(k)       Fumatul în incinta liceului, în curte şi în jurul liceului:
            mustrare scrisă și anunțarea părintelui/tutorelui legal;
            A doua abatere: efectuarea unor acțiuni de ecologizare în curtea școlii (3-5 zile) sub monitorizarea profesorului de serviciu;
            Abatere repetată: scăderea mediei la purtare cu 2 puncte /semestru.
(l)        Aruncarea ambalajelor/resturilor alimentare pe geam, sau in incinta şcolii, joaca cu bulgări de zăpadă în şcoală:
            efectuarea unor acțiuni de ecologizare în curtea școlii (3-5 zile).
            Abatere repetată: mustrare scrisă.
(m)      Aducerea în şcoală sau difuzarea de materiale obscene:
            mustrare scrisă;
            A doua abatere: scăderea notei la purtare cu 2 puncte.
(n)       Încurajarea prozelitismului religios şi propaganda politică:
            mustrare scrisă.
(o)       Deranjatul orelor în mod intenţionat, jocul cu cărţi în pauze sau la ore:
            observaţie individuală
            Abatere repetată: mustrare scrisă.
(p)       Rezolvarea conflictelor prin forţă sau chematul prietenilor în incinta liceului:
            Întrunirea comisiei de discipină şi aplicarea sancţiunii în funcţie de gravitatea faptei.
            Anunţarea părinţilor/ISJMM/organelor de poliţie, în funcţie de caz.
(q)       Consumul de seminţe în perimetrul şcolii:
            observaţie individuală, efectuarea unor acțiuni de ecologizare în curtea școlii (3-5 zile) monitorizat de profesorul de serviciu și anunțarea părinților.
            Abatere repetată: mustrare scrisă.
(r)        Consumul de băuturi alcoolice în şcoală şi împrejurimi sau prezenţa în şcoală în stare de ebrietate:
            mustrare scrisă;
            Abatere repetată: scăderea notei la purtare cu 2 puncte şi mutare disciplinară în altă clasă.
(s)        Furtul din şcoală, de la colegi, de la profesori:
            Mustrare scrisă şi sesizarea organelor de poliţie;
            A doua abatere: întrunirea comisiei de discipină, aplicarea sancţiunii în funcţie de gravitatea faptei şi sesizarea organelor de poliţie.
(t)        Distrugerea documentelor şcolare (cataloage, carnete, foi matricole) şi a bunurilor materiale din dotare (calculatoare, televizoare, manuale, materiale didactice, întrerupătoare, instalaţii sanitare, mese, scaune, uşi, table, lămpi de iluminat etc.):
            scăderea notei la purtare cu două puncte şi înlocuirea materialelor distruse;
            în cazul documentelor şcolare - scăderea notei la purtare cu două puncte și exmatricularea fără drept de reînscriere în unitatea noastră şcolartă şi sesizarea organelor de poliţie.
(u)       Aducerea la şcoală a obiectelor potenţial periculoase (arme, sprayuri paralizante, lacrimogene, petarde, alte obiecte tăioase):
            exmatricularea fără drept de reînscriere la unitatea noastră şcolară şi sesizarea organelor de poliţie.
(v)       Consumul de droguri sau introducerea lor în liceu:
            exmatricularea fără drept de reînscriere la unitatea noastră şcolară şi sesizarea organelor de poliţie.
(w)      Organizarea şi participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii sau frecvenţa la cursuri:
            exmatricularea fără drept de reînscriere la unitatea noastră şcolară şi sesizarea organelor de poliţie.
(x)       Lansarea anunţurilor false cu privire la amplasarea de materiale explozive în perimetrul şcolii sau anunţuri false la 112:
            exmatricularea fără drept de reînscriere la unitatea noastră şcolară şi sesizarea organelor de poliţie.
Art. 89. - Anularea sancțiunii de mustrare scrisă se poate propune de către profesorul care a aplicat sancțiunea, în condițiile în care elevul a avut un comportament ireproșabil până la sfârşitul semestrului.

III. 7.TRANSFERUL ELEVILOR
Art. 90. - Transferul elevilor către CENT se va realiza în următoarele condiţii:
a)indiferent de profilul la care se solicită transferul, elevii vor depune o cerere și foaia matricolă la secretariatul şcolii la sfârşitul anului şcolar; tot în această perioadă vor putea consulta la avizierul şcolii lista disciplinelor şi bibliografia din care vor susţine examenele de diferenţă;
b)în cadrul sesiunii de transfer din luna septembrie, elevii care solicită transferul către CENT, vor susţine examene de diferenţă, conform ROF, art. 135+137;
c)media la purtare pe anul şcolar precedent să fi fost 10;
d)în funcţie de numărul de locuri disponibile la clasa/specializarea pentru care se solicită transferul.
Art. 91. - Transferul intern al elevilor CENT se va realiza astfel:
a)în cazul elevilor din clasa a IX-a transferul se va realiza în primele 2 săptămâni din semestrul I al anului școlar, ținându-se cont de limba străină studiată în gimnaziu;
b)în cazul claselor X-XI, transefrul se va realiza în primele 2 săptămâni din semestrul I; departajarea se va realiza în funcție de specializare, media generală pe anul școlar trecut (acasta trebuie să fie cel puțin egală cu media ultimului elev din clasa în care se solicită transferul), media 10 la purtare, numărul de locuri existente în clasa în care se solicită transferul.
Art. 92. - Nu se aprobă transferul elevilor cu mai de mult de 20 de absenţe nemotivate.
Art. 93. - În cazul în care numărul cererilor de transfer este mai mare decât numărul de locuri de la clasa solicitată, se vor aplica următoarele criterii de departajare:
a)au prioritate elevii care nu-şi schimbă profilul;
b)media generală de absolvire a clasei anterioare;
c)la medii generale egale departajarea se face după mediile generale la disciplinele de profil.

IV.PĂRINŢII
Art. 94. - Părinţii/tutorii legali, personalul didactic, personalul nedidactic și personalul didactic auxiliar nu au voie să agreseze verbal/fizic elevii; nu au voie să iniţieze/organizeze şi să desfăşoare acţiuni în vederea agresării elevilor.
Art. 95. - Părinții/tutorii legali nu au voie să agreseze verbal sau fizic personalul didactic, personalul nedidactic sau personalul didactic auxiliar.
Art. 96. - Implicarea părinţilor/tutorilor legali în sancţionarea abaterilor elevilor este permisă numai cu acordul conducerii liceului şi în prezenţa acesteia.
Art. 97. - Părinţii/bunicii/tutorii elevilor vor fi admişi la şedinţele cu părinţii, sau la nevoie, pe baza legitimării de către, profesorul de serviciu/elevul de serviciu. La nivelul unităţii de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Economic Nicolae Titulescu este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. Asociaţia părinţilor se numeşte “PROCENT”.
Art. 98. - Comitetele de părinţi ale claselor /Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:
(a)modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
(b)acordarea de premii şi de burse elevilor;
(c)sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
(d)acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
(e)alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor.
Art. 99. - Personalul didactic nu se implică în gestionarea acestor fonduri.

V.PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Art. 100. - La începutul fiecărui an şcolar şi la angajare, personalul didactic auxiliar şi nedidactic semnează fişa postului.
Art. 101. - La angajare personalul didactic auxiliar şi nedidactic este instruit în legătură cu ROI şi semnează de luare la cunoştinţă.
Art. 102. - Pentru săvârşirea unor abateri de disciplină a muncii personalul didactic auxiliar şi nedidactic răspunde în fata Consiliului de Administraţie care poate decide sancţionarea cu diminuarea salariului.
Art. 103. - Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unităţii şi asigură permanenţa pe durata unui program care începe la ora 8:00 și se termină la orele 16:00.
Art. 104. - Secretariatul are sarcina de a deschide şi închide fişetul în care se păstrează cataloagele la începutul programului, după ce a verificat, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor acestora. Secretariatul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor.
Art. 105. - Secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor documentelor şcolare.
Art. 106. - Secretariatul afişează programul de lucru cu elevii, părinţii, personalul liceului, alte persoane interesate (zilnic, între orele 12:00 şi 14:00).
Art. 107. - Biblioteca funcţionează după următorul program: luni, marţi, miercuri,vineri între orele 8:00-16:00; iar joi în intrevalul 11:00-19:00.
Art. 108. - Personalul sanitar, medicul şcolar, vor asigura permanenţa în şcoală pe durata orelor de curs, dar şi în timpul altor activităţi (examene, olimpiade, simulări de examene).
Art. 109. - Serviciul administrativ, subordonat directorului şcolii, este condus de administratorul şcolii care coordonează întreaga activitate a personalului administrativ şi se preocupă de procurarea materialelor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor de curăţenie, reparare a mobilierului etc.
Art. 110. - Administratorul răspunde de întreaga gestiune a unităţii şi se preocupă de buna depozitare şi păstrare a bunurilor materiale.
Art. 111. - Administratorul respectă programul de lucru (aprobat de director) şi are sarcina de a controla permanent activitatea personalului din subordine.

VI.CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI ANGAJAT AL ŞCOLII
Art. 112. - Scopul prezentului cod este de a stabili un cadru etic pentru desfăşurarea activităţilor din şcoală în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi eficienţă, crescând astfel credibilitatea şi acceptarea publică a acestei instituţii.
Art. 113. - (1) Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:
a)         drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
b)         drepturile minorităţilor;
c)         combaterea discriminării;
d)        accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
e)         statutul personalului didactic.
(2) Rezultatele aşteptate în urma aplicării prezentului cod sunt:
a)         o conduită profesională care să conducă la crearea şi menţinerea prestigiului instituţiei;
b)         informarea publicului cu privire la conduita profesională a personalului şcolii în exercitarea activităţilor desfăşurate.
(3) Încălcarea regulilor de conduită prevăzute de prezentul cod atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 114. - Personalul din şcoală are obligaţia de a respecta principiile fundamentale şi normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod.
Art. 115. - Activitatea personalului din şcoală trebuie să se fundamenteze pe următoarele principii şi norme de conduită:
            1.Respectarea drepturilor omului şi a echităţii
            Personalul şcolii trebuie să respecte şi să promoveze demnitatea individului, unicitatea şi valoarea fiecărei persoane, precum şi unicitatea situaţiei în care se află. Angajaţii şcolii au următoarele obligaţii în acest sens:
a)să respecte drepturile fundamentale ale omului, pornind de la faptul că toţi oamenii sunt liberi şi egali în drepturi;
b)să îşi exercite atribuţiile în concordanţă cu regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor şcolare şi cu regulamentul intern;
c)să ţină seama, în exercitarea activităţii lor, de respectarea necondiţionată a legilor şi a altor reglementări în domeniul educaţiei şi învăţământului;
d)să aplice un tratament corect şi echitabil tuturor persoanelor cu care colaborează; să respecte valorile morale şi religioase, obiceiurile, tradiţiile şi cultura comunităţii în care activează;
e)să combată orice acte de discriminare sau exploatare, indiferent dacă acestea sunt directe sau indirecte;
f)să apere cu loialitate prestigiul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.
            2.Transparenţă şi responsabilitate
            Scopul principal al activităţii personalului din şcoală este acela de a asista persoanele aflate în dificultate, implicându-se în identificarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor educative, pedagogice şi sociale. În acest sens, personalul şcolii are următoarele obligaţii:
a)să respecte principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează membrii comunităţii, elevii, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, asigurând o informare corectă şi la timp;
b)să se distingă prin implicare activă în problemele profesionale şi publice, prin colegialitate şi atitudine civică;
c)să combată orice act de dezinformare, calomniere, denigrare publică a persoanelor din instituţie.
            3.Confidenţialitate
            În activitatea lor, angajaţilor şcolii le este interzis să dezvăluie datele, informaţiile şi documentele care li se pun la dispoziţie în exercitarea atribuţiilor şi a obligaţiilor de serviciu, să utilizeze sau să facă publice aceste informaţii fără autorizare clară şi expresă şi numai dacă există un drept legal ori profesional sau au datoria de a face publice informaţiile respective. În acest sens, aceştia au următoarele obligaţii:
a)să nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui terţ informaţiile dobândite în cursul desfăşurării activităţilor profesionale;
b)să trateze în mod adecvat toate informaţiile şi documentele obţinute în exercitarea sau cu ocazia exercitării atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu, ţinând cont de confidenţialitatea acestora;
c)să nu folosească informaţiile obţinute în cursul activităţii lor în scopuri personale sau contrar legii;
d)să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi a documentelor care ar putea aduce atingere prestigiului şi imaginii publice a instituţiei sau a unei persoane evaluate.
            4.Profesionalism
            Personalul din şcoală trebuie să îşi desfăşoare activitatea numai în aria de competenţă profesională determinată de calificarea profesională, expertiza şi experienţa profesională. În acest sens, angajaţii şcolii au următoarele obligaţii:
a)să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
b)să aibă iniţiative şi să îşi dezvolte propriile competenţe profesionale;
c) să respingă comportamentul superficial şi dezinteresul faţă de activităţile desfăşurate;
d)să dea dovadă de răbdare, amabilitate, de simţul umorului, de abilitatea de a ceda în unele privinţe, de a nu fi rigizi;
e)să dea dovadă de prezenţă de spirit, intuiţie, inventivitate în rezolvarea unor situaţii neprevăzute.
            5.Obiectivitatea
            În activitatea desfăşurată, personalul din şcoală trebuie să se bazeze exclusiv pe documentele analizate în temeiul principiilor, indicatorilor, standardelor, metodologiilor de evaluare, precum şi al altor reglementări legale în domeniu, după caz, fără alte influenţe externe. Astfel, angajaţii şcolii au următoarele obligaţii:
a)să întocmească rapoartele de evaluare în mod obiectiv, în concordanţă cu standardele, indicatorii şi descriptorii prevăzuţi de lege şi în forma solicitată;
b)să facă o evaluare obiectivă a tuturor aspectelor relevante din activitatea desfăşurată;
c)să nu se lase influenţaţi de interese personale sau ale unor terţi în formarea propriei opinii;
d)să nu trateze cu superficialitate informaţiile, datele şi documentele obţinute în timpul evaluării;
e)să nu omită, cu bună ştiinţă, informaţii, date şi documente obţinute în timpul evaluării;
f)să îşi fundamenteze concluziile, observaţiile şi consemnările din rapoartele întocmite în timpul evaluării exclusiv pe documentele verificate şi pe date provenind din surse sigure şi neechivoce, în conformitate cu standardele de evaluare.
            6.Exactitate şi legalitate
            Personalul din şcoală trebuie să informeze corect şi complet beneficiarii despre toate oportunităţile, conjuncturile şi corelaţiile ce se pot stabili, pentru a putea garanta o alegere (autodeterminare) în cunoştinţă de cauză. Pentru respectarea acestor principii, angajaţii şcolii au următoarele obligaţii:
a)să respecte termenele lucrărilor;
b)să stabilească relaţii corecte şi oneste cu elevii şi părinţii, respectând legile, pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea;
c)să ţină cont de principiile unice de angajare în muncă, de normele de sănătate şi de protecţie a muncii, de crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între personalul din instituţie;
d)să aibă abilităţi de comunicare scrisă şi orală, de a prezenta simplu şi clar, într-un limbaj accesibil, idei sau mesaje specifice domeniului.
            7.Integritatea
Personalul din şcoală trebuie să acţioneze cu onestitate şi responsabilitate în concordanţă cu misiunea profesiei şi standardele profesionale Pentru atingerea acestui deziderat, angajaţii din şcoală au următoarele obligaţii:
a)să descurajeze practicile imorale şi abaterile de la valorile instituţiei;
b)să creeze un climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile instituţiei;
c)să dea dovadă de onestitate, corectitudine, obiectivitate în toate activităţile desfăşurate;
d)să evite conflictele de interese în exercitarea profesiei;
e)să nu solicite sau să nu accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în exercitarea funcţiei care o deţin şi să nu abuzeze în niciun fel de această funcţie.
Art. 116. - Următoarele prevederi au ca scop crearea unui model unitar de comportament pentru toţi angajaţii instituţiei:
• în cazul absentării de la serviciu, pe motiv de sănătate sau un alt motiv întemeiat, salariatul sau o rudă va anunţa secretariatul/conducerea şcolii, în cel mult 24 ore. Ulterior, va prezenta certificatul sau adeverinţa medicală dacă este cazul.
• absentarea nemotivată de la program constituie abatere disciplinară şi este sancţionată conform LEN şi a Codului Muncii. Evidenţa absenţelor nemotivate se face de către Serviciul secretariat.
• toate cadrele didactice şi salariaţii instituţiei vor furniza servicii de calitate pentru publicul extern: părinţi, elevi, reprezentanţi ai societăţii civile, ai agenţilor economici, ai ONG-urilor, ai mass-media.
• se recomandă adoptarea unei atitudini pozitive în rezolvarea problemelor, reclamaţiilor, sesizărilor, respectându-se termenele legale.
Art.117. La data aprobării acestui regulament se abrogă regulamentul intern precedent. Prezentul regulament este în vigoare de la data avizării de către Consiliul profesoral.

DIRECTOR,
prof. Crina Georgeta Buda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.