vineri, noiembrie 27, 2015

Proiectul de mobilitate "The best students!"Acțiunea cheie 1 – PROIECTE DE MOBILITATE
Școala noastră derulează, în anul școlar 2015-2016, proiectul de mobilitate "The best students!", proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul  pentru educaţie, formare profesională, tineret şi sport, 2014-2020.
Scopul proiectului este organizarea unei activități de mobilitate de 2 săptămâni în vederea efectuării stagiului de pregătire practică într-o țară a Uniunii Europene de către elevii aflaţi în formare profesională inițială în ciclul inferior al liceului, clasa a X-a, filiera Tehnologică, profilul Servicii, domeniul general de pregătire Comerț.
Obiectivele proiectului:
-   dobândirea de către participanți a unei noi experiențe de muncă în domeniul de pregătire de bază, a noi competențe și abilități profesionale;
-  dobândirea de abilități practice care să sporească sansele acestora de tranziție de la școală la locul de muncă;
-  creșterea gradului de relaționare și formare a unei atitudini pozitive în cadrul echipei de lucru;
-  îmbunătățirea competențelor de comunicare într-o limbă străină;
Grupul-țintă vizat de proiect este format din 60 de elevi aflaţi în formare profesională inițială în ciclul inferior al liceului, clasa a X-a, filiera Tehnologică, profilul Servicii, domeniul de pregătire generală Comerț. Grupul-țintă va fi însoțit de 8 profesori pe toată perioada activității de mobilitate.
Durata plasamentului este de 2 săptămâni, perioda estimativă de derulare: mai-iulie 2016.
Limba de comunicare în proiect este limba engleză.
Rezultatele învăţării sunt recunoscute în mod oficial şi validate la nivel instituţional, conţinuturile de învăţare sunt adaptate pentru a se asigura că perioada de mobilitate în străinătate se potriveşte cu profilul la care elevul este înscris.
Activitatea de mobilitate este stabilită într-un cadru de calitate convenit cu partenerii europeni  pentru a asigura un nivel înalt de calitate pentru activitate, şi care include un contract de studiu.
Proiectul reprezintă un demers al şcolii de a satisface nevoile reale ale elevilor, de a stimula participarea la educaţie permanentă, la programe de formare de calitate la nivel european  şi de a crea o cultură a învăţării pe tot parcursul vieţii pentru a asigura un învăţământ economic de calitate în orașul Baia Mare.
Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” desfășoară, în calitate de beneficiar al proiectului, concursul de selecție a participanților în vederea formării grupului-țintă.
Indicatori de selecţie:
-          încadrarea în domeniul de pregătire, specializare;
-          performanță în pregătirea de specialitate;
-          bune cunoştinţe de comunicare în limba engleză (nivelul minim admis A2);
-          competențe digitale, cunoaşterea modului de utilizare a unor medii informatice de lucru (pachetul MS Office, Internet);
-          fără abateri disciplinare semnalate;
Calendarul selecţiei:
Depunerea dosarelor de candidatură – în perioada 2-8 decembrie 2015, la Secretariatul şcolii. Dosarul de candidatură (dosar de plastic) va conține, în această ordine, următoarele documente:
1. formularul individual de candidatură;
2. scrisoare de intenție redactată în limba română;
3. CV, în format Europass, redactat în limba română;
4. copie după actul de identitate;
5. adeverință medicală de la medicul de familie din care sa reiasă că este clinic sănătos;
6.  acord părinte/tutore legal.
Probele de concurs - în perioada 10-11 decembrie 2015.
I. Verificarea cunoştinţelor de specialitate - probă scrisă, timp de lucru 50 de minute. Proba va avea loc în data de 10 decembrie 2015,  începând cu orele  14, corpul A, conform listelor care urmează să fie afișate;
                                                                                                                                        25 puncte
II. Verificarea cunoştinţelor digitale/TIC - probă practică, timp de lucru 30 de minute. Proba va avea loc în data de 10 decembrie 2015,  începând cu orele 15, în sălile A11 și A29, corpul A;
                                                                                                                                25 puncte
III. Verificarea cunoştinţelor de comunicare în limba engleză (capacitatea de comunicare, relaţionare, motivarea dorinței de participare la activitatea de mobilitate - nivelul minim admis A2) – probă orală. Proba va avea loc în data de 11 decembrie 2015,  începând cu orele 14, în sălile A14 și A15, corpul A;
25 puncte
IV. Evaluarea dosarelor candidaților conform unei grile de evaluare (media generală, media la purtare și media modulelor de specialitate în anul școlar 2014-2015; participare la concursuri, olimpiade, sesiuni de comunicări; implicare în proiecte educaţionale; activităţi extracurriculare şi de voluntariat etc.);
25 puncte
Notă: Probele vor fi evaluate şi notate separat, iar punctajul final pentru selecţie va fi suma punctajelor de la cele 4 probe. Se vor selecta 60 de candidaţi şi 10 rezerve.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.