sâmbătă, octombrie 01, 2011

Invitaţie de participare - furnizare produsePROCEDURA DE CUMPĂRARE DIRECTĂ PENTRU ACHIZIŢIE PÂINE

Cod CPV 15811100 – 7

1. Autoritate contractantă: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ Baia Mare
2. Tipul achiziţiei: furnizare produse
3. Codul CPV – 15811100 – 7
4. Procedura de achiziţie conform O.U.G. 34/ 2006 cu modificările şi completările ulterioare: cumpărare directă
5. Obiectul achiziţiei: Pâine
6. Valoarea estimativă a achiziţiei: 10.625 lei exclusiv TVA
7. Termenul de depunere a ofertelor: 06.10.2011, ora 1000.
Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel. 0262-224.289

Director
Aneta Carpov

DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
 pentru
 PROCEDURA DE ATRIBUIRE: CUMPARARE DIRECTĂ

Cod CPV 15811100 – 7

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea contractantă

Denumire: Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ Baia Mare
Adresă: str Progresului nr.45
Localitate: Baia Mare
Cod poştal: 430291
Ţara: România
Persoana de contact: Aneta Carpov
Telefon: 0262-224.289
E-mail: colegiul_titulescu@yahoo.com
Fax: 0262 250222
Adresa de internet: http://imaginecent.blogspot.com
Modalitate de comunicare: – fax/ poştă
Documentaţia de atribuire va fi accesibilă sub forma unui fişier pe site-ul:
http://imaginecent.blogspot.com
                                              
I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante ministere ori alte autorităţi publice centrale, inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local
□ agenţii naţionale
□ autorităţi locale
□ alte instituţii guvernate de legea publică
□ instituţie europeană/organizaţie internaţională
altele (specificaţi) Agenţie regională
□ servicii publice centrale
□ apărare
□ ordine publică/siguranţă naţională
□ afaceri economico-financiare
□ sănătate
□ construcţii şi amenajări teritoriale
□ protecţie socială
□ recreere, cultură şi religie
X educaţie
□ activităţi relevante
□ energie
□ apă
□ poştă
□ transport
□ altele (specificaţi)

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altor autorităţi contractante da □ nu X
Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:
-Solicitare clarificări/răspunsuri la solicitarea de clarificări legat de documentaţia de atribuire;
           
Ofertant: la adresa mai sus menţionată ( fax, e-mail)

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări:
Data: 4.10.2011 ora 10.00

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări          
Data: 5.10.2011 ora 1600

I. c. CĂI DE ATAC

Eventulalele contestaţii se pot depune la Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor

Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor
Adresă:
Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poştal: 030084/ Ţara: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: 021 / 310 4641
Adresă internet: www.cnsc.ro
Fax: 021 / 310 4642

I.d. Sursa de finanţare:
Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit
           
Venituri proprii

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II. 1. Descriere
II.1.1. Denumire contract: FURNIZARE PÂINE
II. 1.2) Denumire contract şi locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări □
(b) Produse X
(c) Servicii □
Execuţie □
Proiectare şi execuţie 
Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □
Cumpărare X
Leasing □
Închiriere □
Cumpărare în rate □
Categoria serviciului
2A □
2B □
Principala locaţie a lucrării

Adresa pentru livrarea produselor
Sediul din Baia Mare,
str. Progresului nr 45
           
Principalul loc de prestare

Cod CPV  15811100 – 7

II.1.3) Procedura se finalizează prin : Contract de achiziţie publică: X
II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică
- de la data semnării contractului  până la data de 30.06.2012

II.1.5) Divizare pe loturi da□  Nu X
II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate  da □  nu X
II.2. Obiectul contractului: FURNIZARE PRODUSE: PÂINE
II.2.1) Total cantităţi şi valori maxime, fără TVA (pentru detalii, vezi caiet de sarcini)

Nr. crt.
Produse achiziţionate
Cantitate/ kg
Valoare totală maxim admisă / fără TVA – Lei
1 pâine
aprox. 4.250
10.625

III: PROCEDURA

III.1. Procedura selectată

ACHIZIŢIE DIRECTĂ   X

III.2. Etapa finală de licitaţie electronică Nu X

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică – nu e cazul

III.3. . LEGISLAŢIA APLICATĂ:

     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

     Legea nr. 337 /2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii  ;

     Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

     Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţii publice;

Orice alte acte normative în vigoare care reglementează achiziţiile publice Legislaţia aplicată

IV. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

IV.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului

Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art.181 din ordonanţă
           
Cerinţa este obligatorie în vederea calificării:

Se solicită completarea şi semnarea de către reprezentantul legal al ofertantului a Formularului nr. 1

IV.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române
           
Certificat de înregistrare emis de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, original sau copie legalizată valabilă la data deschiderii ofertelor – copie
          
Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul consolidat - original
       
Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor de plată la bugetul local - original

IV.3) Calitatea produselor

Atestarea calităţii, autorizaţii (copii)
           
Certificat privind siguranţa alimentelor ISO 22000 - HACCP

Certificat privind managementul calităţii ISO 9001

Certificat privind managementul de mediu ISO 14001

Certificat privind managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale – OHSAS 18001

Licenţa de fabricaţie

Autorizaţia de funcţionare

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei
           
Ofertele vor fi prezentate in limba română

V.2. Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile

V.3) Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi întocmită ca document distinctiv şi va cuprinde în mod obligatoriu angajamentul reprezentantului societăţii ofertante de a livra carburanţii.

Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA, iar TVA-ul va fi evidenţiat separat.

Oferta se va prezenta într-un colet sigilat, marcat cu adresa autorităţii contractante şi cu inscripţia «A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 06.10.2011, ora 1100»

  Plicul exterior va conţine 2 plicuri interioare (1    original şi 1 copie), care vor conţine fiecare:

a)       documente de calificare; 

b)       propunere tehnică;

c)       propunere financiară.  

Pe lângă acestea, se va prezenta, capsat/ataşat de plicul care conţine oferta:

-          Scrisoarea de înaintare

-          Împuternicirea pentru participarea la şedinţa de deschidere.

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract.

Ofertanţii au obligaţia de a numerota şi de a semna fiecare pagină a ofertei, precum şi de a anexa un OPIS al documentelor prezentate .

    Se depun următoarele formulare:

      a) Scrisoarea de înaintare conform  Formularul 2;

   b) Declaraţie privind calitatea de participant la şedinţa de deschidere, împreună cu o copie după un document de identitate, (Buletin de identitate/Cartea de Identitate/Paşaport) al persoanei care reprezintă ofertantul – Formularul 3;

c) Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 – Formularul 1.

Neprezentarea propunerii tehnice şi / sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

Dacă plicul exterior nu este marcat conform celor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.

Modificarea şi retragerea ofertei nu este permisă după data şi ora limită pentru depunerea ofertelor.

Conform art. 33 din HG nr. 925/2006, cu modificarile şi completările ulterioare, SE RESPING:ofertele primite după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cea stabilită în invitaţia de participare,

Conform art 36 din HG 925/2006, cu modificările si completările ulterioare ,

Oferta se consideră neconformă în următoarele situaţii:
a) nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini;
b) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care NU sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate.

V.4) Data limită de depunere a ofertelor
       
Ofertele  se vor depune în plic sigilat la sediul  instituţiei – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ Baia Mare, până la data de 06.10.2011, ora 1000

V.5) Deschiderea ofertelor
           
Ofertele vor fi deschise la sediul achizitorului la data de 06.10.2011 ora 1100.

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
           
Preţul cel mai scăzut X

VII. Clauzele contractuale obligatorii inclusiv condiţiile de actualizare/modificare a preţului contractului de achiziţie
          
Propunerea financiară va fi fermă şi nemodificabilă pe toată perioada de derulare a contractului.
Nu este posibilă ajustarea preţului contractului.
Plata se va efectua în lei.

Oferta tehnică şi oferta financiară va include toate obligaţiile legate de furnizarea produselor către beneficiar la locul stabilit, acest lucru fiind în sarcina exclusivă a ofertantului în conformitate cu caietul de sarcini.

Plata se va realiza prin ordin de plată, în lei, din cont de Trezorerie, pe baza facturii acceptate de achizitor, în contul indicat de furnizor deschis la Trezorerie.

Data la care obligaţia de plată se consideră efectuată este ziua în care s-a emis ordinul de plată şi s-a înregistrat în extrasul de cont al beneficiarului.
                       

VIII. CAIET DE SARCINI

Pâinea albă se va livra feliată şi ambalată în pungi de câte 600 grame, etichetată corespunzător. Livrarea se va face la sediul autorităţii contractante, Baia Mare, str. Progresului nr. 45. Transportul produselor se va face cu mijloace autorizate.

IX. FORMULARE

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC/ OFERTANT         

  __________________

    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a) _______________________________, reprezentant împuternicit al _______________________________________________ [se inserează numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [se menţionează procedura] pentru achiziţia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.

c1) în ultimii 2 ani …………………………………….. [se inserează, dupa caz, dacă şi-a îndeplinit sau nu] în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

                Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

(semnatura autorizată)

FORMULAR 2

OFERTANTUL                          Înregistrat la sediul autorităţii contractante
______________________                   nr. _________ / __ . __ . 2011
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către _______________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei dumneavoastră privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
__________________________________(denumirea contractului de achiziţie publică)
noi ____________________________ vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de _____ copii:

a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.
Data completării __ . __ . 2011

Cu stimă,
Operator economic,
___________________
(semnătura autorizată)

FORMULAR 3

OFERTANTUL  
…….................…….........
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul ………………………………………………, reprezentant împuternicit al ............................... [denumirea operatorului economic], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică .................. (se menţionează procedura), având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de ...................................... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă:
     □ în nume propriu;

    2. Subsemnatul declar că:   
□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;
□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

    (Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

    3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

    4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ............................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării .......................                                                                                  Ofertant,
                                                     
X. Contract de furnizare

nr.______________data_______________

MODEL ORIENTATIV

Preambul

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,
între
............................................................................... denumirea autorităţii contractante adresă ........................................................ telefon/fax ............................................................. număr de înmatriculare ........................................ cod fiscal ................................................. cont trezorerie ........................................................................................................................  reprezentată prin ......................................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte,
şi
……........................................………….………….  denumirea  operatorului economic  adresă ............................................................................ telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare ............................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă)  .............................................................................................................  reprezentată prin .............................................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia ..................................... în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a.     contract –prezentul contract  şi toate anexele sale;
b.     achizitor şi furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c.     preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d.     produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
e.     servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;
f.      origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;
g.     destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;
h.     termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i.      forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j.      zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.
(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze .................................................(denumirea produselor şi cantitatea), în  perioada/ perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de ………… lei sau,  la care se adaugă ……… TVA., valoare totala
Pretul  este ferm pe toata perioada de derulare  a contractului .

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ………..(se înscrie perioada şi  data)

6.2 . Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ....31.08.2013.
(se înscrie data la care încetează contractul)

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
(se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului)

8. Obligaţiile principale ale furnizorului

8.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.
8.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat, anexă la contract.
8.3 - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi
î)daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

 9.1  - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.
 9.2 - ACHIZITORUL are obligaţia de a efectua plata către PRESTATOR, în Lei, în termen de 45 zile [având în vedere O.U.G. nr. 34/ 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale] de la data primirii facturii de către ACHIZITOR , la sediul său.

Plata se va efectua prin Ordin de plată din Trezoreria Baia Mare  in contul de Trezorerie al PRESTATORULUI.

Toate plăţile efectuate de către ACHIZITOR în contul notificat de către PRESTATOR au efect eliberator.

9.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de  0,1%  din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA

10.2- În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

Rata zilnică a acestor majorări de întârziere este de  0,1%  din preţul iniţial al contractului, exclusiv TVA

10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

 Clauze specifice

11. Recepţie

11.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta.

 (se precizează destinaţia finală a produselor)

11.2 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

12. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

12.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare; şi

b) termenul comercial stabilit;

12.2. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.

(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

12.3 - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

12.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

.13. Ajustarea preţului contractului

13.1 - Pentru produsele livrate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, pretul este FERM   pe toata perioada de derulare a contractului..

14.. Amendamente

14.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

15. Întârzieri în îndeplinirea contractului

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioadele înscrise în graficul de livrare.

15.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

15.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu  o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

16. Cesiunea

16.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

16.2 – Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

17. FORTA MAJORĂ

17.1. - Forţa majoră se dovedeşte de partea care o invoca, in condiţiile legii.

17.2. - Forţa majoră exonerează de răspundere părţile in cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada in care aceasta acţionează. In sensul prezentului contract, forţa majoră reprezintă un eveniment insurmontabil, intervenit după semnarea contractului si care nu a putut fi prevăzut la momentul încheierii contractului, a cărui apariţie se afla mai presus de controlul parţilor si nu se datorează greşelii sau vinei acestora , si care face imposibila executarea, in totalitate sau parţial, a obligaţiilor asumate prin acest contract.

Nu este considerat forţa majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din parţi.

17.3. Prin excepţie de la prevederile art.20.1 si art 22, PRESTATORUL nu va fi obligat la plata majorărilor de întârziere si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau neexecutarea obligaţiilor asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majora.

17.4.- Prin excepţie de la  prevederile art. 20.2. si art.22 ACHIZITORUL nu va fi  obligat la majorărilor de întârziere in efectuarea plaţilor si nici nu va fi răspunzător in caz de reziliere a contractului pentru neîndeplinirea sale, daca si numai in limitele in care întârzierea in executare sau neexecutarea obligaţiilor asumate sunt determinate in exclusivitate de forţa majora.

17.5. -  In cazul in care oricare dintre parţi considera ca a intervenit un caz de forţa majora care fac imposibila executarea obligaţiilor sale, aceasta trebuie sa notifice imediat cealaltă parte asupra acestui lucru, furnizând detalii asupra naturii, duratei estimate si consecinţelor probabile ale evenimentului respectiv.  De asemenea, partea care invoca apariţia unui caz de forţa majora are obligaţia de a lua orice masuri care ii stau la dispoziţie in vederea limitării consecinţelor si înlăturării imposibilităţii de executare a obligaţiilor sale in cel mai scurt timp.

17.6. - Îndeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau parţilor pana la apariţia acesteia.

18. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

18.1 – Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătura cu îndeplinirea contractului.

18.2 – In termen de maxim 15 de zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc in scris asupra poziţiilor adoptate, precum si cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul in care vor considera necesar, părţile se pot întâlni in scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde in termen de 10 zile de la cererea transmisa de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabila a disputei.

18.3. – Daca după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, ACHIZITORUL si PRESTATORUL nu reuşesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti  aflate in raza teritoriala in care ACHIZITORUL are sediul.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

20.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării

21. DISPOZIŢII FINALE

21.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni  modificarea  clauzelor  contractului prin act  additional .

21.2. - Contractul (plus anexele) conţine …..... pagini, din care:
                                
22.3. - Prezentul contract este încheiat azi ______________________, în trei exemplare, un exemplar pentru furnizor şi două exemplare pentru Achizitor, cu aceeaşi valoare juridică.

                                Achizitor,                                                            Prestator,
___________________________________________________
Material întocmit de ing.George Neacşa, administrator patrimoniu CENT

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.