vineri, octombrie 22, 2010

Consiliere şi orientare

În atenţia diriginţilor!

Consiliul clasei

1. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare şi de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul elevilor clasei respective.
 (2) Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.
 2. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obiective:
a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare şi instruire practică cu solicitările elevilor şi ale părinţilor;
b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
3. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele discipline;
c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune Consiliului Profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00;
e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este nevoie, la solicitarea dirigintelui, sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau Consiliului Profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în ROI;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev şi informează, în scris, părintele.
4. Coordonarea consiliului clasei
 (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin diriginţi, numiţi de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.
(3) Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
             (4) Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.
              5. Dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează, împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile ROI;
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
             g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului obligatoriu;
           h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează  cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia elevului, săptămânal;
           i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau, după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor, aprobate de director;
           j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
          k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de învăţământ;  
          l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
          m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri grave ;
          n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
           o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
            p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de starea fizică a  acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale şi anuale.
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) prezintă consiliului profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.